Κενή Θέση Διευθυντή Ομοσπονδίας

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έχει προκυρήξει θέση για Διευθυντή Κ.Ο.ΠΕ. ως εξής:

Ανανακοίνωση Κ.Ο.ΠΕ.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ).

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση επιλογής του ο/η επιτυχών υποψήφιος/α θα διοριστεί:

Σε 1ετή σύμβαση με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους της Ομοσπονδίας

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

Τίτλος                                          :           Διευθυντής ΚΟΠΕ

Αρ. Θέσεων                                 :           μία (1)

Κατηγορία                                   :           Ετήσια Σύμβαση Εργασίας (με δικαίωμα ανανέωσης)

Μισθός                                        :           Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός ανέρχεται στις €20,000 (13 μηνιαίες δόσεις)

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ενημερώνει και συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ιδιαίτερα όπου ο Πρόεδρος, βάσει της υφιστάμενης Νομοθεσίας, φέρει τη γενική ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων των Συμβουλίου.

Ειδικότερα, υπό την εποπτεία του Προέδρου και του Συμβουλίου, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Έχει την αρμοδιότητα για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό, την εποπτεία, την εύρυθμη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εργασιών της Ομοσπονδίας.
 2. Είναι αρμόδιος για την υποβολή στο Συμβούλιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων και προγραμμάτων για τη βελτίωση των εργασιών της Ομοσπονδίας
 3. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού με ορθολογικό τρόπο στο πλαίσιο της Νομοθεσίας με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών, ανθρώπινων και άλλων πόρων.
 4. Έχει την αρμοδιότητα ως Γραμματέας του Συμβουλίου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το Συμβούλιο όπως επίσης και στην υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεών τους.
 5. Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία συστημάτων διασφάλισης διοικητικής ποιότητας με έμφαση στην παρακολούθηση των εργασιών και την επιμέτρηση της απόδοσης Υπηρεσιών διασφαλίζοντας τη μεταξύ τους απαραίτητη συνεργασία για την ομαλή, ενιαία και αποτελεσματική παροχή στήριξης. Εντοπίζει και αξιοποιεί ευκαιρίες για βελτίωση δεικτών χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής απόδοσης. Προωθεί την ανάπτυξη και υιοθέτηση αναγνωρισμένων καλών πρακτικών σε όλες τις υπηρεσίες.
 6. Έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία του προσωπικού της Ομοσπονδίας
 7. Συντονίζει τις διεργασίες για την ετοιμασία του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων προς την πολιτεία και την κοινωνία.
 8. Έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία για την ανάπτυξη εκθέσεων και την παροχή διοικητικής πληροφόρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε απαιτείται στο πλαίσιο των διεργασιών λήψης αποφάσεων. Εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής και τις διαδικασίες που απαιτούνται και για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
 9. Προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή ενεργειών για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας καθώς επίσης και άλλων εξειδικευμένων μελετών.
 10. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ετοιμασία και προώθηση προς υιοθέτηση επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και εισηγήσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούν, την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων καθώς και των περιουσιακών στοιχείων.
 11. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε διάφορα σώματα, επιτροπές όπως και σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών πρώτου κύκλου (επίπεδο Πτυχίου)
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ σε θέματα Διοίκησης Αθλητισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών ή συναφών κλάδων της διοίκησης.
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλης επίσημης γλώσσας της Ε.Ε. θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 4. 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπεύθυνη εποπτική θέση σε καθήκοντα διοικητικής, οικονομικής ή/και οργανωτικής φύσεως από τα οποία 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε εποπτικά / διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό, εποπτείας και εφαρμογής στρατηγικού σχεδίου.
 5. Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία ή και ενασχόληση με τον Αθλητισμό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ηγεσία / Διοικητικές ικανότητες.
 • Αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα.
 • Πρωτοβουλία.
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα αποδοτικής συνεργασίας.
 • Ευελιξία και προώθηση αλλαγής.
 • Ανάλυση και σύνθεση.
 • Στρατηγική αντίληψη / διορατικότητα.
 • Εμπειρία στη διαχείριση αλλαγών
 • Πολύ καλός Χειρισμός των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή / και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κ.ΥΣ.Α.Τ.Σ.).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής με γραπτή επιστολή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Για υποβολή αίτησης (που να περιλαμβάνει λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή) καθώς και για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας
 2. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «θέση Διευθυντή» στη διεύθυνση:

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τ.Θ. 25600, 1310

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να φτάσουν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 2:00μ.μ.

Τα προαναφερόμενα έγγραφα μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο, ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη

ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.